Etikai kódex

tervezet

Kiknek szól a kódex?

Az Etikai Kódex négy érdekelt fél együttműködésének erkölcsi elveit és ezek rövid indoklását foglalja össze.

 

A földi civilizáció és a földönkivüli civilizációk közötti nyilvános tárgyalásokon a négy érdekelt tárgyalófél a következő:

  • egyrészt a multiverzum (vagy omniverzum) részben vagy nagyrészt negatív, elsősorban önérdekű, s önérdekét gyakran agresszíven érvényesítő galaxisbeli, vagy akár azon túli (létidegen, frekvenciaidegen) civilizációk és azok társulásai (árnyszövetségek);
  • másrészt a földi szinten szintén részben vagy nagyrészt negatív, ugyancsak erőteljesen önérdekű, s önérdekét nem kevésbé gátlástalanul érvényesítő bolygószintű civilizációs uralkodó csoport(ok) és azok jobbára rejtett társas szervezetei (földi árnyszövetségek);
  • harmadrészt a multiverzum (vagy omniverzum) többnyire vagy nagyrészt pozitív, tudatosan másokat szolgáló, ám a más civilizációkat a jóért sem alárendelő galaktikus, vagy akár azon túli civilizációi-kultúrái és azok társulásai (fényszövetségek);
  • negyedrészt a földbolygó ugyancsak többnyire vagy nagyrészt pozitív, szintén kitüntetten másokat szolgáló, s a szolgálatot uralkodásra egyáltalán nem használó – a civilizációs alávetettséget meghaladó – kultúrái és azok lokális és globális közösségei (földi fény- és szeretet-szövetségek).
  • végül ötödrészt az Etikai Kódex támogatja a földi két fél (civilizáció és kultúra) kölcsönös  megértését, egymás közötti tárgyalását és etikus együttműködését.

 

A tárgyalások megkezdésének etikai feltétele az is, hogy a felek egyaránt tisztelik és becsülik egymást, kölcsönös empátiával figyelnek egymásra, tartozkódnak mindennemű játszmától,  vagy agyprogramozástól, továbbá elmemanipulációtól és minden más manipulációtól.

 

Utóirat: Az Etikai Kódex szükségképpen nem tárgyalás előkészítő programnyilatkozat. Az erkölcsi elvek nem függnek a tárgyalófelek aktuális törekvéseitől, s nincsenek alávetve a tárgyalások kimenetelét latolgató forgatókönyveknek.

Az Etikai Kódex alapvető erkölcsi alapelvei

1. Isten a mindenek feletti kiindulópont és elv

Egyik csoport sem vitatja, nem tagadja, sőt elfogadja Isten, a Mindenható, az Egy, vagy például az Egy Teremtő, (függetlenül attól, hogy melyik vallás, vagy spirituális csoport minek nevezi) és minden Isteni Entitás transzcendens létezését, ennél fogva szintén elfogadja az isteni vezetést, és ehhez szabad akaratból tudatosan csatlakozik.

2.  Az Etikai Kódex alapját az isteni törvények jelentik elv

Minden galaxisbeli vagy bolygószintű fél szellemi-erkölcsi alapállása az, hogy nyilvánosan, de a nyilvánosság mögött is befogadja és elfogadja az Isteni Törvényeket (Az Egység Törvényét, a Szeretet Törvényét, a Teremtés Törvényét, a Szabad Akaratot, avagy a Szabad Döntés Törvényét, stb.)

3. Az Isteni Törvények korlátlan támogatása elv

A négy érdekelt fél egyenként, de közösen is támogatják az Egység Törvényét, már azért is, mert minden, így minden negatív és pozitív civilizáció is a Végtelen Teremtő saját teremtménye.

4. A Szabad Döntés Törvénye elv

A nincs kivételezés erkölcsi törvénye teszi lehetővé a szabad akaratból fakadó döntés elvet. Az Egység Törvénye nem kivételez sem a fénnyel, sem a sötétséggel, s mindenkinek lehetőséget ad a szuverén döntésre, azaz választhatunk a másokat-másokért szolgálat vagy az önmagad-önmagadért szolgálata között.

5. A Lét Alaptörvénye a Szeretet Törvénye elv

Az Isten Törvénye nem más, mint az Egység Törvénye, s ez szintén nem más, mint a Szeretet Törvénye. A Végtelen Univerzumban, minden galaxisban, vagy minden bolygón a lét vagy az élet alaptörvénye a Szeretet; ebből kifolyólag minden (legyen az bármilyen dimenziójú valóság vagy létező) maga a Szeretet.

6. A Földbolygó alaptörvénye szintén a Szeretet Törvénye elv

Függetlenül attól, hogy a negatív földönkivüli entitások és a földi lények egyes csoportjai korábban vagy éppen jelenleg eltérnek-e a Szeretet Törvényétől, most már kivétel nélkül készek ők is befogadni és elfogadni, hogy a Földbolygóra szintén a Szeretet Törvénye vonatkozik.

7. A Földbolygó természeti törvényeinek tiszteletben tartása elv

A négy érdekelt fél és minden képviselője végérvényesen tiszteletben tartja a Földanya és egyúttal a  Földbolygó minden Természeti Törvényét. Egyúttal belátják, hogy a földbolygón létrejött természeti és természetfeletti létezés egyúttal az Élet ősalapja is.

8.A bolygópusztítás és önpusztítás az Isteni Törvények tagadása elv

Mindegyik csoport önként ismét felismeri és elfogadja, hogy a Tejút galaxisban most már végképpen elfogadhatatlan egy-egy bolygó vagy civilizáció elpusztítása, vagy szintén törvénytelen a rabszolgaságban tartása.

9 Az Élet fenntartásának és védelmének, feltétlen tiszteletének Törvénye elv

A galaxisban tárgyaló és együttműködő felek egyaránt azonosulnak az Élet Törvényével, ami folyamatosan egyaránt jelenti az élet teremtését, az élet fenntartását, az élet védelmét; miután az Élet maga a Szeretet, ezért minden dimenzióban Isten Törvényével ellentétes az Élet pusztítása.

10. Az ítélkezés jogának és gyakorlatának elutasítása elv

Mindegyik fél az ítélkezést a Teremtőre bízza és hagyja, elveti az ítélkezés gyakorlatát, különösen a büntetés és a bosszúállás jogát, s kizárja a jogos sérelmek erőszakon alapuló megoldását.

11. A galaktikus békeszerződések isteni természete elv

Mindegyik fél megerősíti, hogy a galaktikus csillagközi, bolygóközi és bolygón belüli békeegyezményeket elfogadja, s egyúttal kész arra, hogy szükség esetén a békeszerződéseket úgy módosítsa, hogy azokban egyetlen olyan paragrafus se maradjon, amely jogi vagy erkölcsi alapot ad  egy-egy bolygó vagy civilizáció alávetésére és/vagy elpusztítására, vagy hipnotikus tudatvesztésére. (Ez vonatkozik a mai katonai-pénzügyi-ipari-földönkivüli hatalmi komplexumra is.)

12. A Földbolygóról kötött szerződés érvénytelen elv

A felek egyhangúlag megerősítik, s tudomásul veszik, hogy a Földbolygóra vonatkozó, 30ezer évvel ezelőtt kötött galaxisbeli szerződés egyfelől lejárt, másfelől nem hosszabbítható meg, harmad felől pedig már végleg semmis. Különösen a földi ember emlékezőképességének eltörléséről szóló külön egyezmény.

13. A galaxis-idegen fajok önkéntes önkorlátozásának elve

A tárgyaló felek felismerik és tudomásul veszik, hogy a létidegen, frekvenciaidegen galaxisbeli fajok sem a földbolygót, se más bolygót a továbbiakban nem uralhatnak, mert maga a galaxis is magasabb dimenzióba lép. Az uralom közmegyezéses tiltásába beletartozik minden fizikai, lelki és tudati uralom, tömeges manipuláció, vagy például természeti-gazdasági forrás elrablásának tilalma. (Az önkorlátozás elve természetesen vonatkozik a galaxis-idegen fajok földi szövetségeseire is.)

14. A szerződés lejárta utáni teendők betartásának elve

A galaxis-idegen fajok és földi csoportjaik konzekvensen betartják a 30ezer évvel ezelőtti szerződés paragrafusainak értelmében azt is, hogy a teljes szerződést nyilvánosságra hozzák, s a szerződés szerinti (vagy azon is túllépő) cselekvéseik megismertetését. Legfőbbképpen vállalják, hogy egyrészt a földbolygót elhagyják, s visszaköltöznek a már részben helyreállított saját bolygóikra, másrészt a földön maradó képviselőik, kiszolgálóik uralmi rendszerének lebontásában, megszüntetésében aktívan részt vesznek, harmadrészt pedig a galaxisbeli fényszövetségeknek és a földi fényközösségeknek korrekt partnerei lesznek.

15. A földi fénytársadalmak és fénylelkek teljes szabadságának elve

A frekvenciaidegen fajok lélekcsalád-társulásai megerősítik azt a megállapodást, hogy a földbolygót teljesen átadják a fénytársadalmak lélekvonalainak, hogy a földi testbe született fénylelkek másokat szolgáló önmagukat, és szeretett bolygójukat átsegítsék a negyedik-ötödik dimenzióba, azaz a szeretet denzitásba.

16. A galaktikus megbocsájtás elve

A két pozitív fél önként és tudatosan elfogadja a galaxisbeli megbocsájtás elvét, s a két negatív fél pedig szintén megbocsájt önmagának a földbolygó agresszív uralásáért, s mindegyik fél ítélkezés nélkül elfogadja, hogy a földbolygón genetikailag konstruált (hibrid) földi ember új galaktikus fajként végleg egyenrangú fél a Tejút galaxis csillagközi világában.

17. A földi ember emlékezőképessége visszaállításának elve

A földön véget ért tömeges traumatizálás és tudathipnotizálás után minden földbolygón élő, fizikai testbe született entitásnak megszüntetik az emlékezőképessége eltörlését, az egyes emberek előző életei tanulságainak kiiktatását, az Égi Törvények és következményeinek titokban tartását.

18. A földi emberi faj és csoportjai lemondanak az agresszióról elv

A földön most élő, vagy később leszülető emberek és csoportjaik (beleértve a földi államokat és kormányaikat) kivétel nélkül vállalják, hogy a földönkivüli fajokra, ezek földön megtestesült tagjaira,  sőt a földön élő népekre és kormányaikra vonatkoztatva is félreteszik és feloldják félelmeiket, előitéleteiket, agresszív indulataikat, avagy mindenkivel szemben lemondanak az elutasítás és az agresszió minden változatáról.

19. Új próbatételek indulása a Szeretet dimenziójában1

A felek elégedetten nyugtázzák, hogy a 30ezer év alatt számtalan földre született fénylény kibirta a szeretetlenség és félelemben tartottság bolygóját, amit az árnylelkek is szintén jó szívvel nyugtáznak, s most közösen azt tekintik új próbatételnek, hogy az ide születettek valóban és teljesen Szeretetté válnak-e, mert így ők és lélekcsaládjuk is a negyedik-ötödik dimenzióba léphetnek át.

20. Az új földbolygóra vonatkozó békeegyezmény elfogadása elv

A négy együttműködő fél – az Isteni Törvények, s az ebből következő, előbbi kódexelvek alapján - új békeszerződést fogalmaznak és fogadnak el, s ez a Szeretet Megállapodás végleg kizárja, hogy a földbolygóra vonatkozva ismét olyan hátrányos különalku szülessen, mint amilyen a 30 ezer évvel ezelőtti volt.

21. A Tejút-galaxis és naprendszer jövőjének etikai garantálása elv

Az új békeegyezmény keretében a felek az idők végezetéig elfogadják, hogy a galaxisban egyetlen faj sem ötvözheti genetikailag továbbra sem a fénylelkeket és az árnylelkeket, s mindent megtesznek azért, hogy a legyengített hibrid emberi faj végleg és tartósan megerősödjön, így mindenki jogot és lehetőséget kapjon a dimenzióbeli emelkedésre.  

22. Isten törvénye nem engedi a lelki hibridizációt elv

A tárgyaló felek örömmel nyugtázzák, hogy a harmincezer földi éven keresztül folytatott – az élet- és frekvenciaidegen fajok kezdte – bolygókísérlet azzal az eredménnyel járt, hogy a genetikai kereszteződés nem járt, s nem járhatott együtt lelki kereszteződéssel, avagy a földi ember isteni teremtettségét és szuverén öröklétét nem lehet eltörölni.

23. A Fénylény legyőzhetetlenségének elve

A felek belátják és más civilizációk számára tanításként ismertté teszik, hogy az Isten teremtette emberi lény sem fizikai megtörettetéssel, sem lelki összezúzással, sem tartós bizonytalanságban tartással, és semmilyen sokkterápiával tömegesen nem tehető tönkre, mert a fénylények java ettől szükségképpen megerősödik, sőt ezzel párhuzamosan sok térdre kényszerített entitást igyekszik magával emelni a magasabb dimenziókba.

24. Az Élet mindig újjászületés elv

Az új béke- és szeretet-szerződés tehát kinyilvánítja, hogy a Földbolygó és a földön élő Ember elpusztítása, vagy további birtoklása kizárt, s minden ilyen törekvés ellentmond az isteni törvényeknek, további a földi szellemi-erkölcsi felismeréseknek. Ezért a felek tudatosan támogatják a föld természeti újjászületését és a bolygószintű fénytársadalom létrejöttét.

25. Az Élet mindig lehetővé teszi a dimenzióváltást elv

A Földön jelenleg élő és a későbbiekben ide születő fénylények és genetikai ötvözetek egyaránt vállalják, hogy az új tudatosság ismeretében és keretében folytatják életüket, s az erőteljes fejlődési lehetőséggel élve mindent megtesznek az egyéni és csoportos felébredésért és a dimenzióváltásért.

 

Budapest, 2013. július 23.

 

Varga Csaba

Aranymag Intézet, Magyarország

www.aranymag-intezet.hu

impresszum
korábbi számok
partnerek
elérhetőségek
hang be/ki
impresszumkorábbi számokpartnerekelérhetőségekhang ki/be