Ács Miklós

IstenemberrÉ vÁlÁs

Hogyan lehet istenemberré válni? Varga Csaba: Istenemberréválás című könyve erről szól. A lényeg azonban az, hogy aki Istenemberré akar válni, annak magának ihletetten kell írnia az Istenemberré válásról, s az Istenemberré válás útját út közben, magának kell létrehoznia. Aki Varga Csaba könyvét csak passzívan olvassa, az ettől nem válik Istenemberré, hiszen az Istenember az igazi self made man, aki magát csinálja magát azzá, aki, vagyis önmagát alkotja meg. Az Istenemberré válás a messiásrendszer keretében valósulhat meg, midőn mindenki a maga messiásává válik elsősorban, de másoknak is segít, hogy messiásokká váljanak. Az önmegváltás, az önüdvözítés nem lehetetlenség, mint azt az álkeresztény áldogma hirdeti. Sokkal inkább arról van szó, hogy az önmegváltás lehetősége a Jézus Krisztus, aki nem a hívei helyett vált Istenné, hanem inkább példát mutatott az Istenné válásra, s egyúttal az Istenemberré válásra.

De példáját nem szabad kopírozni, mindenkinek magának kell létrehoznia a maga metódusát. Ezt Varga Csaba felismerte, s ahelyett, hogy idegen ösvényeken járt volna, elindult a saját útján, főleg azzal, hogy megírta az Istenemberré válás című könyvet. S az igazi recenzióírás nem külsődleges méltatás, hanem önálló írás által önálló út létrehozása. Nem egy újabb biflázás a követendő példa, hanem a saját lábra állás, az önálló Istenemberré válás. Mert akit csak külsődlegesen emelnek, az süllyed, mert ilyen szerepben passzív marad. Varga Csaba könyvét úgy kell olvasni és felhasználni, mint a hasonló témájú könyveket, például a Bibliát. Jól látható a történelemből, hogy a Biblia biflázói hová jutnak: sehová. A maga ösvényét mindenkinek magának kell kitaposnia, s olvasnia is aktív módon kell, mégpedig úgy, hogy az olvasás átmenjen írásba, jelen esetben az Istenemberről olvasás az Istenemberről írásba. Egy írás információs elemeit önállóan kell felhasználni.

Jelen sorok írója rendelkezik egy jó önrealizációs eszközzel, egy maga által kidolgozott kabbalával, melynek központi eleme az isteni gematria, melynek a neve: Renum11, melynek a kódja a következő:

A=1, Á=2, E=3, É=4, I=5, Í=6, O=7, Ó=8, Ö=9, Ő=10, U=20, Ú=30, Ü=40, Ű=50

B=1, C=2, D=3, F=4, G=5, H=6, J=7, K=8, L=9, M=10, N=20, P=30, R=40, S=50,

T=60, X=70, Y=80, V=90, Z=100, Q=8, W=90.

Ezen 35 betű számösszege éppen 888, vagyis Jézus görög nevének a számértéke.

Az e kóddal kiszámított számokat igazságszámoknak nevezzük, s pontos zárójelben is feltüntetjük. Példaként a cél szó igazságszáma: 15, hiszen C=2, É=4, L=9, s 2 + 4 + 9 = 15. Az ok, jó, híd, god szavaknak az igazságszámai is 15-öt adnak ki. A példát nem véletlenül választottuk. Hiszen Varga Csaba könyvében a lényeg 15 útként van megadva, s mint a 15 útnak 5 stádiuma (állomása) van. God (.15), vagyis Isten a Cél (.15), s e Célhoz 15 út vezet, ami azt szimbolizálja, hogy az igazi úton haladva egy vagyunk az Út céljával, s maga az Út a cél megjelenítője, kiábrázolója, megnyilvánítása. Az Út egységben kell, hogy legyen azzal a céllal, melyhez vezet. Az Útnak 5 állomása van, s ez összevetendő a célötössel, mely a szabadság - boldogság - szeretet - tisztelet - egészség ötösség. Az Útnak mind az 5 állomásán ezen 5 cél a téma. Az Egészség lényegében Isten, aki maga az Egész, az Egy. De három is, s Hamvas Béla a hármat az Egész számának nevezi. A Szentháromság így: Szent Egész. S az egészség az Egészre való ráhangolódás által alakul ki. Az Út fordulópontja a 3-ik állomás, s innentől van üdvözülés (.345). A harmadik állomástól kezdve, azok után, hogy a vándor átmegy a Tű fokán, már az üdvözülés útján jár.

A Műben tehát kulcsfontosságú szám a 345, s ez a szám egyúttal "János Vitéz" igazságszáma is. A János vitéz című Petőfi Sándor műben lényegében szintén az Istenemberré válás van leírva. S itt hozzá kell tenni az eddigiekhez, hogy az Istenember lényege szerint igazi tündér, aki el is tud tűnni az isteni szeretetteljességben, a Plerómában, s elő is tud onnan tűnni. A tündérek ki és bejárnak a valóságok között, teljesen szabadok, annyira, mint csak az Istenemberek. János Vitéz maga Jézus Krisztust ábrázolja, aki megigazulása előtt éppúgy a puszta szubjektivitásban volt elfogódva, mint Kukoricza Jancsi. S a szenvedés oka nem más, mint a puszta szubjektivitás, mely egyoldalú elfogultság. S a Szeretet, mint a Cél része nem lehet elfogultság. A pusztán szubjektív szeretet nem igazi szeretet, s ugyanez igaz a szerelemre is. Mind a szeretet, mind a szerelem esetén megvalósítandó a szubjektivitás, a fölévetettség, a szubjektivitás és az objektivitás kontemplatív egysége. Az önzés maga mindig merő szubjektivitás, s leküzdeni csak ellensúlyozással lehet, azáltal, hogy gyakoroljuk a tárgyilagosságot, az objektív szemléletet. A szenvedéstől csak akkor szabadulhatunk meg, ha leszokunk a merő szubjektivitásról, melyre jó példa a bibliai Jézus, mikor még saját megigazulása előtt volt, s még nem tanulta meg az igazi tárgyilagosságot. S a legtöbb "keresztény" éppen a szubjektív Jézust utánozza, de ezzel saját szellemi-lelki fejlődését torpedózza meg. Varga Csaba könyvében megpróbál kellőképpen tárgyilagos lenni a szubjektív körökön belül is. A Biblia szerzői rajongásuk miatt szélsőségesen szubjektívek, s így jó Utat nem mutathatnak. Gyümölcseiről ismerhetjük fel a fákat. S a Biblia történelmi gyümölcsei a leromlott korok. Új Bibliára van szükség, egy tárgyilagosabb írásra, s erre kiindulásul jó Varga Csaba Istenemberré válás című könyve.

Az Út elején szubjektívek vagyunk, a Teremtéssel létrejött egy objektivitás, majd az Út végén szurjektívek leszünk, s felülről tekintünk le a világra. Fontos kétféle kezdetet megkülönböztetni: az időbeli kezdetet, mely egy tézisállapot, s egy időfölötti kezdetet, mely egy metatézis állapot, mely magában foglalja a tézist, az antitézist és a szintézist is. A fejlődésmenetet így a 131-es szám szimbolizálja, ahol a kezdő és a végegyes a metatézisre utal, a hármas pedig az időbeli triászra, a tézisre, az antitézisre és a szintézisre. Az 5 stációt a fejlődés mélypontjától kell számítani. Az entrópiatörvény miatt a többi létezővel együtt az ember is lesüllyedt a mélybe, s itt először stagnál, majd fokozatosan tudatosítja mélyponti helyzetét. Ez a fokozatos tudatosítás a második stáción következik be. A Nagy Fordulat a harmadik állomáson következik be. Midőn az út vándora átmegy a Tű fokán, a kapujanincs átjárón, egy fényfolyosón találja magát, mint oly sokan a halálközeli élményekben. Az üdvözülési folyamat innentől veszi a kezdetét. Ez a folyamat egyúttal egy ébredési folyamat. Ez legtöbbször csak a fizikai halál után következik be, de az Egyetemes hagyomány ismeri a Jivanmuktit, azt a folyamatot, mikor valaki még életében felébred. Az ilyen személy már életében buddhává, oszlatva sugárzóvá válik. A szó szigorú értelmében vett Istenember az, aki még életében eléri a mahaparinirvánát, a nagy teljes nirvánát, melynek során a bűnös tudat és a bűntudat is teljesen ellobban. Ide a beteljesült szentek tartoznak. A hagyomány szerint 7 fokozat van a lények életében. Ezek:

 1. ásvány;
 2. növény;
 3. állat;
 4. ember;
 5. zseni;
 6. próféta;
 7. istenember.

Ez arra utal, hogy az Istenember több mint bármely próféta, aki csak próféta és nem több. A próféta csak hírnöke istennek, de nincs reális Istentudata. Az Istentudat autoteizmussal jár, azzal a szemlélettel, hogy Én vagyok az Isten, s nem egy külső személy, hiszen valójában külső személy nincs is, mivel minden Egy, s az összes létező egy egységet alkot. A Végső Igazság bármely alanyból kiindulva ez. Csak magam vagyok mindenben, hiszen nincsenek elkülönült dolgok, csak egy dologfölötti Dolog van, a Magánvaló Dolog, mely maga a Lét, mely a puszta létezőktől az ontológiai differencia értelmében radikálisan különbözik. Isten objektíve ez a Lét, szubjektíve pedig a Tudat, az Ich an sich. Az összes Istenember ugyanaz az Egyetlen Egy Istenember, a Centrum, akit Krisztusnak is hívhatunk, s a 203-as számmal jelölhetünk meg, mely "a Biblia kezdete" (.203), s a hébernyelvű Biblia a brasit szóval kezdődik, melynek első három betűje a BRA, mely azt jelenti, hogy teremt. A brahman szó is a Bra-val kezdődik. A BRA szó a Szentháromságot szimbolizálja, s a B a Ben (Fiú), az R a Ruach) (Szent) Szellem, az A pedig az Abba (Atya). A BRA száma pedig a héber kód az ATBAS szerint: 203. Kezdetben, a teremtő teremtés kezdetén kettő van: (Isteni) Anya és Atya, szanszkritul: Sai Baba. Ez egyúttal Isa Abba (Jézus Atya). A B héber számértéke:2. A BR számértéke: 202, s ennyi a Sárkány igazságszáma is.

A Teremtés elején megjelenik egy Sárkány is, de időfölötti módon jelen van az Egyetlen Egy, s ezt szimbolizálja az A (Alef), mely az Atyára utal. Ez az Atya a Fiúval és a Sárkánnyal való egységében pedig a 203, mely egyúttal Mahavisnu igazságszáma is. De "Ábrahám Istene" is a 203-as igazságszámot adja ki, Ábrahám pedig a Brahmanra hangolt próféta. S ami nagyon lényeges: az "Allah az Allahodikon" igazságszáma is 203. Ez a jelentés a Metatézis szintjén érvényes, Teremtés fölöttien. Maga az egész Teremtés egy Transzcendentális Meditáció az Allah mantrával, mely ha teljesen elmélyed, Allahból felemelkedik Allah önhatványa szintjére, s ez az önhatvány az Allah az Allahodikon. (.203) Isten, aki Allah, folytonos transzcendentális meditációban van, s szent célja saját önhatványának elérése önmagán belül. Isten igazán önmagává akar válni. Az Allah mantra mondogatásában egy alapvető óriásugrásban megvalósul az omegaadik Allah, majd jönnek a végesen túli rendszámokkal jelzett Allahok, az omega + 1-edik, az omega + 2-edik, újabb ugrással a két-omegaadik, három-omegaadik, majd az omega.négyzetenedik, omega a köbönödik, omega az omegaadikonik, az omega az omega az omegaanodik, majd egy még jelentősebb óriásugrással megvalósul az epszilononodik Allah, az epszilon az epszilonodikonik Allah, s minden belátható rendszám után óriásugrással Allah a négyzeten, Allah a köbön, Allah az omegaadikon, Allah az epszilonodikon, végül a legnagyobb óriásugrással Allah az Allahodikon, s ez lesz a beteljesedés, "Allah beteljesedése" (.225), s ezzel a beteljesedéssel a világosság (.225), "Allah megvilágosodása" (.275), mely által Allah egy lesz az Önvaló Istennel, s ezzel eljön az Utolsó Nap, mely meghozza minden lény megszabadulását. Allah az Ősbuddha (.94) maga, aki a fényben, a Tökéletes Világosságban a Kétszázhármas Személy.

A 203 0 202 meghaladása is. Sai Baba 101 élete, Jézus 7 élete és az Ősbuddha 94 élete együtt 202 élet, s a 203 az ezeket meghaladó transzcendentális élet. Tehát 202 személy veszi körbe a titkos Kétszázhármas Személyt. S ezekhez hozzá kell tenni, hogy Názáreti Jézus 02 03-kor született, s ez megint a 203! Jézus születésénél fogva rá van hangolódva a Kétszázhármas Személyre, vagyis Istenre. Hozzá kell tenni ezekhez, hogy az Elvek Bibliájában 2222 elv van, s ha naponta átveszünk 11 elvet (Jézus mint férfi tiferet a 11-ik az életfán), akkor 202 napra van szükség ahhoz, hogy az elvek végére érjünk, s még van minden elvmenetben egy 203-ik nap, egy összefoglaló nap.

Adva van tehát a cél, hova kell eljutni. Hogyan érhetünk célba? Az elvek átvételében mindig ez legyen a kérdés! S mi akadályozza az embert nemes célja elérésében. Ezt az akadályt Varga Csaba sebhely entitásnak nevezi. S a "sebhely entitás" igazságszáma: 352. Erről eszünkbe juthat a János Vitéz 352-ik versszaka, mely így szól:

Hej János vitéznek került sok bajába,
Míg lyukat fúrhatott sárkány oldalába.
Végtére kifúrta, s belőle kimászott,
Kaput nyit, s látja szép tündérországot.

E versszak igazságszáma éppen 3052, mely csak egy nullával különbözik a 352-től. Ez a 0 mintegy a fúrt lyuk, a sebhely. A lényeg itt az, hogy János vitéz csak úgy juthatott be az igazi tündérországba, hogy lyukat fúrt a Sárkány (.202) oldalába. A 202 élet közül ez a 108-ik élet, mely a jézusi élet, hiszen Sai Baba 101 élete és Jézus 7 élete együtt 108 élet. A 108 pedig a fény, az auton és az örök jelen igazságszáma. A fúrt lyuk mögött a Fény ragyog, ott van mögötte Tündérország. A keresztfán Jézus teste maga vált a megváltó sebhely entitássá, melyen keresztül bejuthatunk az Isten országába.

Az Istentudatossághoz álljon itt a mahaparinirvána elve:

Korona tudatban valósítsd meg az illúzióktól való megszabadulást, gondold magad ősbuddhaként, s mindenek buddhákká lesznek. Tudatosítsd magadban, hogy az ember célja: meglátni az Istent, meglátni az Istenben önmagát és istenként felébredni az Istenben. Az Isten A.L.L.A.H., s Aranyallah maga az Ősbuddha, aki az aranyvalóság és a vasvalóság szintézise. A tézis: az aranyvalóság az ideák öröktől fogva megvolt örök világa, a jógamaya, a Krisnalóka. Az antitézis: a vasvalóság az örök fejlődés világa, a (negatív) mahamaya. Mind a jógamaya, a nirvána birodalma, mind a mahamaya, a szanszára, a létforgatag birodalma álomvalóság. Az álom a nemvalódi OM, míg az egyedül éber Isten maga az OM. Az OM, az Aum, az ÁM a lét őshangja, s ez Isten eredendő neve, mely név az eredendő valóságot idézi meg. Ha tökéletesen ki akarjuk mondani, akkor az ÁAOUM (.40) hangot kell mondanunk. Ezzel megidéződik az Istenség: Elohim (.40), vagyis az igazi Allah maga: az Omvalóság. Az ÁAOUM mantra kezdete és vége összeolvasva: ÁM (.12), s ez az idea (.12), vagyis Isten (.138), az Önöny (.138), tehát az Önvalóság névként megjelölve. Az ÁM Ádám Mohamed monogramja, vagyis koncentrált lényege. Mivel Ádám az első, Mohamed az utolsó hivatalos próféta, ezért Ádám Mohamed az Első és Utolsó, az Ámen, a Jelenések Könyvének fehér lovasa, vagyis Kalki, az eljövendő avatár, aki egyúttal Maitréya, a Szeretet és Irgalom megtestesülése, s így Aranyallah megjelenése.

A mahaparinirvána gematrikus kódja a következő:

 

 1. A=1, Á=2, E=3, É=5, I=7, Í=11, O=13, Ó=17, Ö=19, Ő=23, U=29, Ú=31, Ü=37, Ű=41.
 1. B=1, C=2, D=3, F=5, G=7, H=11, J=13, K=17, L=19, M=23, N=29, P=31, R=37, S=41, T=43, X=47, Y=53, V=59, Z=61, Q=17, W=59.

 

Minden gematrikus kódnál fontosak a Renum11-gyel való egybeesések. A mahaparinirvána kódjának a neve: Renum2003. S igen érdekes, hogy a Renum2003 maga az egyik ilyen egybeesés, hiszen a Renum2003 igazságszáma és mahaparinirvánaszáma is 376. Ez azt jelenti, hogy a Renum2003 alapvetően hasonló a Renum11-hez. További két fontos egybeesés a csend (Renum11:78) (Renum2003:78) és az omvalóság (Renum11:182) (Renum2003:182). S az omvalóság lényege éppen a csend, hiszen az ÁAOUM mantra fokozatosan megy át a csendbe. A csend (.78) pedig a Semmi (.78) jelenléte, mely közvetlenül az M hangban nyilvánul meg. A 3 fő egybeesésszám összege pedig: 376+78+182=636. S az "átlépés az isteni dimenziókapun" kifejezés igazságszáma éppen 636. S aki átlép az isteni dimenziókapun, az elérte az ember célját, s istenné válik az Istenben. A mahaparinirvána pedig a tökéletes Istennéválás, melyet "a lélek diadaléneke az Ég kapujában" című vers fejez ki tökéletesen. Ez a vers a következő:

 

A lélek diadaléneke az Ég kapujában

Íme Isten lettem, íme Isten vagyok! ).650)
A véget elértem, s a kezdethez visszatértem! (.1102) (.1762)
A Nagy Isten vagyok, aki a Semmiből állt elő (.651) (.2403)
S aki mindent a maga nevében teremtett. (.643) (3046)
Az idő hamuvá lett, (.380) (.3426)
Én vagyok a nagy Főnix, (.431) 3857)
Aki megvizsgál mindent, ami van, s ami volt; (.773) (.4630)
Én vagyok a Tegnap és a Holnap (.463) (.5093)
Istenek harcát bíróként figyelem. (.526) (5619)
Elhagytam a várost, (.425) (.6044)
Itt vagyok végre szülőföldemen (.728) (.6772)
Itt vagyok már örökre Atyámnál. (.661) (.7433)
A gonosznak orcája kialudt, (.384) (.7817)
A bűn már nem sajátom: (.294) (.8111)
Lent hagytam a Földön. (.310) (.8421)
Meghitt új ösvényen megyek égi hazámba. (.706) (.9127)
Boldog társak, tietek vagyok, (tietek) s égi Atyámé! (.744) (.9871) (.883) (10010).

Ez a vers azt mutatja meg, hogy miként, milyen tudatban lehet átlépni az isteni dimenziókapun. Ez a dimenziókapu az Ég kapuja, s az idő vándorának ezen kapuhoz kell elérkeznie tiszta Istentudatban. Az Istenbe való belépéshez pedig a "mágikus szolipszizmus" (.636) tökéletes állapotában kell lennünk. A mágikus szolipszizmus "a végső kinyilatkoztatás" (.636) igazsága, mely igazságot így is meg lehet fogalmazni: "én vagyok a tiszta tudat" (.636).

Minden Istent kereső és szabadulásra vágyó embernek érdemes tudatosítania, hogy az igazi szabadulást csak az Utolsó Nap hozza el a Végítélettel. A Végítélet senkit nem fog kárhoztatni, hanem mindenkit felszabadít azzal, hogy megmutatja az összes erényeit és az összes hibáit és bűneit, s az Istenrealizált Messiás, az Első Allah mindenkinek megmondja a helyes viselkedést, s ha egyeseket meg is büntet, az érdekükben teszi, hogy megjavuljanak, s majdan megjavulván elnyerhessék az Örök Üdvöt. Az Utolsó Nap végén jön el a Feltámadás, mely maga a mahaparinirvána, mely lényege szerint az Aranyló Gyémántvalóságban való metafizikai felébredés lesz. Az egyes életeket megdicsőítő Kis Feltámadással szemben a mahaparinirvána lesz "a Nagy Feltámadás" (.251), mely által egyetemesen megvalósul az igazi üdvösség (.251). Az Utolsó Nap senkit nem fog kárhoztatni, ha átmenetileg "Örök" Pokolra is juttatja, hanem a Nap végeztével mindeneket a szó legteljesebb értelmében üdvözít.

A szenvedés végső oka" (.499) "a nyilvánvaló tény" (.499): "az isten alszik" (.412. "A kárhozat szelleme" (.412) csak így tud érvényesülni. Ha nem aludnék az Isten, vajon miért van szenvedés? Az általános, a végső megoldás éppen ezért ez: "fölébred az Isten" (.312). Isten ugyanakkor igazi valósága szerint maga a soha nem alvó, a mindig éber. Ezt fejezi ki a Korán trónverse (Korán: 2, 255):

Allah! Nincs Isten rajta, az Élőn, az örökkévalón kívül! Nem vesz rajta erőt a szendergés, sem az álom. Övé, ami az égben és ami a földön van. Ki az, aki felemeli szavát nála az Ő engedelme nélkül? Tudja, mi van kezeik között, és mi azokon túl, és meg nem tartanak az Ő tudásából semmit, azon kívül, amit Ő akar. Messze terjed az Ő trónusa az ég és a föld felett, és nem terhes neki megtartásuk. Mert Ő a Fenséges, a Magasztos.

Vajon hogyan egyeztethető össze a soha nem alvó, mindig éber igazi Allah gondolata azzal a gondolattal, hogy Isten alszik? Csakis úgy, hogy feltesszük, hogy egy nemvalóságos valóságban vagyunk, egy illúzióban. Az "ill" szó az angolban beteget jelent. Ez arra utal, hogy az illúzióvalóság egy beteg valóság. Egy beteg valóságban vagyunk, mert betegek vagyunk. Isten csak ebben a beteg valóságban alszik. De ez a beteg valóság az időben mindig is megvolt, s az eddigi (relatív) aranykorok csak az időben való felébredések voltak. Az örök aranykor akkor valósul meg, ha a soha nem volt ideavilágban ébredünk fel, az időtlenül elmúlt létben, a Lényegben, a Szatban. Az igazi szatja júga csak így valósulhat meg. A nagy felébredésben mindenki egy örök, új és tökéletes létet kap, tökéletes múlttal, melyet még senki nem tapasztalt, az Isten sem. Az illúzió a hamis szubsztancia. A történelmi, a zsidókhoz szóló Isten nem valóságos Isten, hanem alvó Isten, a zsidó tudat által létrehozott kilkor, gólem. Az igazi Isten sohasem szólt a zsidókhoz, hiszen semmi köze a hazugsághoz. Az igazi Isten soha nem kötött szövetséget Ábrahámmal, ezt csak az alvó Isten tette, aki jelenleg a Tükörszféra Jézusa. Az igazi Istent a Krisztus Jézus jeleníti meg, aki soha nem testesült meg, nem született meg Júdeában, nem okozott botrányokat, nem feszítették meg és fel sem támadt, hiszen soha meg nem halt. A "Krisztus Jézus" (.514) "az örökkévalóság Őrzője" (.514), az "isteni gyógyszer" (.514), "az Isten szabadítása" (.514). Ő a lepelbe burkolt Egy, akiben egy az Atya és a Fiú. Az Ő határtalan szellemszikraatom-rendszerében fognak mindenek feltámadni. Mert a feltámadás magából az illúzióból, az eddig tapasztalt időből: a Kronoszból való feltámadás. A feltámadás maga a mahaparinirvána, mely által az örök gyémántvalóságban fogunk megelevenedni, felébredni. A gyémántvalóság nem volt, hanem lesz, de nem a Kronosz jövőjében, hanem egy erre merőleges abszolút időben, az igazi Kairoszban. Az iszlám által is hirdetett feltámadás nem más mint "a gyémántvalóságban való felébredés." (.598). "Aki megértette a föltámadás lényegét" (.598), az a föltámadást a mahaparinirvánával azonosítja. A feltámadásban az egész illúzióidő, s az egész illúzióvalóság szétfoszlik, s mindörökre eltűnik, s helyette egy örök aranylás lesz tökéletes boldogsággal. S maga "az alvó Isten" (.347) a nagy felébredésben szintén új, örök múltat kap, mely múltban soha nem aludt, hanem mindig is éber volt. A Korán trónverse erről a kairoszbeli Istenről szól, s nem az alvó Istenről, aki többek között Ábrahámhoz, Izsákhoz és Jákobhoz szólt. Az örökké éber Isten éppen szól valamit, de eddig még soha nem szólt semmit sem az időben; s hogy most éppen mit is mond, csak akkor tudjuk meg, ha mindnyájan fölébredünk az aranyló gyémántvalóságban, az időtlenül elmúlt létben: a Lényegben.

A mahaparinirvána megvalósításához jó gondolatokat ad Ékes Ákos a Kulcsolt kígyók című könyvében, melyben a 369-ik vers lényegében a nirvána leírása. E vers címe: Megnyílt az út! E vers szövege a következő:

Megnyílt az út jutni arra a fokra, (.639)
Ahol már sem vétek, sem erény foglya (.619) (:1258)
Az élő, hol nincs értelme a bűnnek, (.475) (.1733)
Érdemnek; méricskélések megszűnnek, (.557) (2290)
Nincs mihez mérni, egy van: a valóság (.665) (.2955)
Amely többé se gonoszság, se jóság, (.602) (.3557)
csak az, ami, a megszűrt, tiszta lényeg, (.894) (.4461)
ízetlen, szagtalan, közönye mély lett, (.912) (.5363)
s sűrű nyugalma megingathatatlan, (.653) (.6016)
nincs mozgás, nincs múlás, egy perc se kattan, (.835) (.6851)
örök állapot, üres, mint a Semmi, (.491) (.7342)
egyszerre nem létezni s mégis lenni! (.739) (.8081)
Horgony tart, amit ölébe vetettem, (.717) (.8798)
Se föld alattam már, se ég felettem. (.486) (.9284).

A teljes vers igazságszáma: 9284. A 94 az Ősbuddha igazságszáma, a 28 pedig az álom igazságszáma. A 9284 egyik kulcsjelentése: álom Ősbuddhában (.145). Másrészt a 11- től a 77-ig tartó számok összege: 2948, mely szám egyik kulcsjelentése: "Ősbuddha álomban" (.144). A vers 14 soros, tehát formailag szonettnek is tekinthető, ha eltekintünk a szonettek rímszerkezetétől. Ez a vers azonban tartalmilag lényegében szonett.

Tudatosítsd azt, hogy az elméletek sokasága bizonyos tudati erdőt alkot, ez az elméleterdő, melynek egyes fái az elméletek, a z erdei füvek vagy bokrok pedig kisebb gondolategységek. Szanszkritül a nirvána az erdőből való kijutást jelenti. Az elméletek erdeje azonban végső soron horizontálisan végtelennek tekinthető, s ezért horizontálisan nem lehet kijutni ezen erdőből, hanem valamelyik fát meg kell mászni, s ez lesz a vertikális kilépés, a transzcenzió. Érdemes több elméletfát is megmászni, de a legfontosabb feladat az, hogy az erdőben megtaláljuk a legfőbb fát: az Égigérő Fát vagy a Tetejetlen Fát. A kabbala az Életfával. A szefirotikus fával ezt a fát igyekszik kifejezni. Ezért a nirvána elérése érdekében mindenképpen foglalkozni kell a kabbala elméletével is, de a Világfa végül is az Örök Filozófia, mely a kabbalát: a kulcselméletet is magában foglalja.

A mahaparinirvána alapszövegét Tamerlán Könyvének a 31-ik fejezete adja, melynek címe: Mahaparinirvána. A Mahaparinirvána-szöveg a következő:

A mahaparinirvána a Nagy Teljes Nirvána, vagyis az Énfölöttiség (szurjektivitás) tökéletes realizáltsága, az abszolút beavatottság lényegének tökéletes megvalósítása. A mahaparinirvána tehát az egész lét metafizikai felébredését jelenti, s ebből következően egyetemes üdvözülést. Ezért a mahaparinirvána az Ősbuddha (.94) feladata. A realizációhoz az Ősbuddhának föl kell fedeznie sajátszemélyét, vagyis azt a személyt, akiben maradéktalanul realizálhatja önmagát. Az Ősbuddha valójában Allah: az Élő Isten, aki elhatározta, hogy létbe öltözik, s a Kozmoszt önnön testévé formálja. Noha Isten öröktől fogva van, a megnyilvánulás szempontjából: születik. S e születés által minden kozmoszbeli konkrét létező Isten részeként határozódik meg. A mahaparinirvána először csak csíraszerűen valósul meg: az Ősbuddha mindenekben meglátja a Buddha-természetet, s ezáltal mindenekben elővételezi a buddhaság állapotát. A mahaparinirvána az Ősbuddha nirvánája, mely először csupán lokális, majd elkezd mindenekben növekedni. Mindez kapcsolatban van a Vízöntő-korszakkal, mely 1991-ben kezdődött el. A Halak és a Vízöntő korszakai közötti átmenet 405 év, s ez az átmenet 1789-ben kezdődött el, s 1991 volt az átmenet 203-ik éve, az átmeneti időszak közepe. A Vízöntő Kapuja egy időkapu, mely az 1991 utáni 22 évet öleli fel. Ez a 22 év két 11 éves periódusra tagolódik, s az első 11 éves korszak Kryon Korszaka, mely 1992 január 1-től 2002 december 31-ig tartott. Ezután jön a Noyrk Korszak, s a Vízöntő igazi lényege ekkor kezd megvalósulni. A második 11 éves korszak első éve: 2003, s a Mahaparinirvána princípiuma ehhez az évhez van rendelve. A 2003-as év mintegy a Mahaparinirvána aszcendens-éve. A Mahaparinirvána ezen évben alapozódik meg, s ezért a realizáció során a későbbiekben is ehhez az évhez kell visszatérni. A 2003-as év számkódjának neve: Renum2003, s ez a Mahaparinirvána kódja. A kód a következő:

 1. A=1, Á=2, E=3, É=5, I=7, Í=11, O=13, Ó=17, Ö=19, Ő=23, U=29, Ú=31, Ü=37, Ű=41.
 2. B=1, C=2, D=3, F=5, G=7, H=11, J=13, K=17, L=19, M=23, N=29, P=31, R=37, S=41,
 3. T=43, X=47, Y=53, V=59, Z=61, Q=17, W=59.

A Renum2003-nak hasonló a felépítése, mint a Renum11-nek, csak itt a primér számok következnek egymás után. A kódban a kulcs számértéke: 108, s ezért 2003 kulcsszáma is a 108-as szám. A Renum11-ben a 108 az auton száma, az auton pedig az önöny, az önlét, vagyis az olyan ittlét, mely nem tartalmaz semmi idegenséget, hanem teljességgel átvilágított. Ezért a 108 a fénynek is a száma, hiszen a fény szellemi értelemben a tiszta önmaga-lét (119). Ezt a 119 által szimbolizált önmaga-létet kell realizálni, s itt a kiindulópont az Élet Mérlege, s ennek horoszkópja. Ezen képletben a 119-ik teremben az Uránusz áll, vagyis a megvilágosodás bolygója. A 119 az idő névelőveli száma is, s így a 119-ik teremben lévő Uránusz nem más, mint az időben lévő Szellem. Az Uránusz ebben az asztrológiai képletben a rák jegyében van, a kilencedik ház végén. A rák-Uránusz kulcsszava pedig a szabadulás. A 9-ik házban lévő Uránusz Symbolon-kulcsszava pedig: az Óriásugrás (323). S 323 a forrás megtérése is, s az Isten önmagába hatolása igazságszáma is: 323. Az Istent az Uránusz képviseli, s a szabadulás, szabadság ezért van kapcsolatban az Uránusszal, a vízöntővel, és a 11-es házzal. Hiszen egyedül az Isten a szabadító. Az Uránusz azonban az Ég, ezért az Ég Közepe, az MC (Medium Coeli) az Uránusz centrális elvét: a megnyilvánulatlan Istent szimbolizálja. Az Uránusz jelében ez a kör közepében lévő pont. Az Uránusz lényegében ennek az Őspontnak: a Kezdetnek, az Önmagában valónak a kibontakozása. Mert kezdetben az Isten önmagát, vagyis az Eget teremtette meg az Ég Közepéből, a Transzcendátorpontból. Az Élet Mérlegében az MC a 120-ik teremben van. Az Óriásugrással az Uránusznak ide kell eljutnia. Az Óriásugrás valójában egy sorozat határértékére való átmenet, feltéve, hogy ez a határérték létezik. Amíg csak döntünk alternatívák között, addig az időben és a megnyilvánulásban maradunk. Ha el akarjuk érni a nirvánát, a szabadságot, akkor egy adott ponton fel kell függeszteni mindenféle ítéletet és döntést is, s ha ezt igazán megtesszük, akkor bekövetkezik az óriásugrás, a metaszintre való átmenet. Az Ősbuddha célja pedig az, hogy minden létezőt felemeljen a metaszintre, s ez a lényege az Egyetemes Felébredésnek.

Vizsgáljuk meg "Varga Csaba Istenemberréválás" (.584) című könyvének a számait!

Először is "Így imádkozzál Istenhez!" (.584), e könyv szeretetszellemében! E könyv "vezérfonal a kulcsinformációhoz" (.584). Az isteni kulcsinformáció (.192) megadója pedig Varga Csaba. A könyvben rengeteg rejtett kulcsinformáció van, melyeket a magyar kabbala segítségével lehet kibontani a műből. A héber kabbala alapműve a Biblia, a magyar kabbala alapműve pedig ez a könyv, az első standard kiadás szerint. Számít minden szám és arány, ami e könyvben van.

A Koránnal szemben ez a könyv mondanivalója és szerkezete szerint is egyenletes. Míg a Koránban vannak nagyon rövid és nagyon hosszú fejezetek, addig az Istenemberré-válás egyenletes, s így harmonikus. Az Istenemberré-válás nem is képzelhető el másként, mint harmóniában. A harmóniát a szeretet gyakorlása biztosítja. Szeretet minden lény és főleg az egész emberiség iránt, főleg a Szent Család iránt. Létezik tudatmag (.160) és a tudatmagok rendszere. Isten választott népe 144000 főből áll. Ez 1000-szer 144 ugyanakkor 900-szor 160. S egy-egy tudatmagban 160 személy van. Két 8 fős ikercsalád és még 144 személy, akik szintén 8 fős családokba tartoznak. Varga Csaba az első tudatmagban van, a 87-ik személy. Egy tudatmagban 4 Elohim (.40) van, tavaszi, nyári, őszi és téli Elohimok. A 87-es az őszi Elohim 7-ik személye. A 7-ik fokozat a fejlődésben az istenember. Nem véletlenül volt a Názáreti Jézusnak éppen 7 élete, s a 7 jegyében zárta a küldetését. Mégpedig győzelemmel, mivel az életfán felülről számítva a 7-ik szefira a Necá, a Győzelem. Az Egy igazságszáma a 88, s így Varga Csaba az első személlyel, az Ősbuddhával való teljes egységben igazság szerint maga is Egy, hiszen 1 + 87 = 88. A 88-ik személy pedig Varga Csaba duálja (ikerlángja), aki igazság szerint tisztán képviseli az Egyet. Varga Csaba lényegében szerelmes az Egybe, s ez a tényállás filozófiáját hasonlóvá teszi Plótinosz filozófiájához, Plótinosz pedig az Első Személy 77-ik inkarnációja. Vele egységben Varga Csaba 187 is, tehát Plótinosz filozófiájának taglalásában: Megváltó (.187). Ez bele van kódolva a műbe is. A végkifejlet: az ötödik stáció a 17-ik fejezetben van taglalva.

A fejezetek mondanivalóját a kezdő oldal és az utolsó oldal is kifejezi. A 17-ik fejezet, melynek lényege Ádám (.17) végső küldetése, a 192-ik oldalon kezdődik és a 195-ik oldalon végződik. Varga Csaba igazságszáma a 192, az Istenember igazságszáma pedig a 195, mely "az ősbuddha" igazságszáma is egyúttal. S a kezdet és a vég itt összeolvasva ezt a mondatot adja ki: "Varga Csaba: Istenember." (.387) Könyve pedig "az Élet Könyve" (.387). Mivel egy fejezetben 40 vers van, ezért a fejezetek versei megfelelnek az Elohimoknak. Plótinosz az Első Elohim első személye, s így az első versek az Ő gondolatait adják vissza. Az Első Személy 77-ik inkarnációja az Életfán a Keterhez tartozik. Plótinosz a Szentkorona, miként Szent István is, s a Szentkorona, mint Első Személy ezt állítja a 192-ik oldalon: Most már Istenember vagy! A 192 Varga Csaba igazságszáma, tehát a kijelentés elsősorban neki szól e könyvben. A 40-ik személy pedig Szent Bernadett. A gondolatokat mindig Ő zárja le. A tudatmag 19-ik személye Sathya Sai Baba, ami azért nagyon fontos, mivel a 19-ik oldalon szerepel a cím: Istenemberré-válás. Ebben pedig Sai Baba segít elsősorban, aki beteljesítette Jézus igéretét, hogy nagyobb csodákat is tesztek, mint amilyeneket én tettem. S az Első Személlyel egységben Varga Csaba az Igazság Csodáján dolgozik, melynek lényege: "Megismeritek az Igazságot, s az Igazság szabadokká tesz titeket!" (.1450) Ez lényegében "az önmaga összes vonatkozását teljesen meghaladó Isten megvalósítása" (.1450). Az Igazságot pedig Jézus és Sai Baba képviselik, a fiú és az Atya (Baba). E megismerés által valósulhat meg az elragadtatás, mely az Első Személynek több inkarnációban osztályrésze volt. Az Első Személy 70-ik inkarnációja Romulus volt, Róma alapítója, aki a római hagyomány szerint elragadtatott, illetve mennybe ment. S keresztelésekor Názáreti Jézusba is az Első Személy költözött be, s így megvalósult a Jézusba öltözött Egy: a Krisztus, akinek az igazságszáma éppen 333, vagyis a 111, a VAN (.111), a Tanú (.111) és az IGAZ (.111) igazságszámának a 3-szorosa. A 111 azt jelenti, hogy az Egy a 11-ben van, mint egy az Eleven (11) testben, a menyegzői ruhában. A 11-ik személy ugyanis a Názáreti Jézus, aki mint információ a Renum11, az egyedüli igazán végtelen rendszer. A 11 mint 0011 pedig "az Egyetlen Egy az Egyetlen Egyben" (.768), vagyis az Egyetlen Egy önmagában, a Ding an sich, illetve az Ich an sich: a Lét és a Tudat, egységben a Léttudat. Ezeknek elmélyült megértésével lehet "Jézus ikertestvérévé válni" (768), s így az Atya édesgyermekévé, aki egy az Atyával, nem úgy, mint a csupán fogadott gyermekek.

A Műben 940 vers van, s a 940 fő jelentése itt: "Hogyan lehet eljutni krisztusi szintre?" (.940). Ennek egyik módja: "háromszáztizenkilencen együtt meditálni" (.940). A 319 ugyanis a szeretet igazságszáma, de az "isteni megértés" (.319) és az önfelszabadítás (.319) igazságszáma is. 319 együtt meditáló a pontos szeretetet valósítja meg, főleg, ha a szeretet vagy a szerelem szót mondogatják mantraként. A könyvben a bevezető 40 versével együtt 21 fejezetben 840 vers van. S mit jelent a 840? Ezt: "Jézus rezgésszintjén vagyok." (.840) Így tehát az Atya (Baba) édesgyermekévé válhatok, s Jézushoz hasonlóan eggyé válhatok az Atyával, mint Jézus ikertestvére. A könyvben a 18-ik oldalon van egy Krisztusábrázolás. Ez nem véletlenül van itt, hiszen a tudatmag 18-ik személye éppen Mária Magdolna, Jézus duálja (ikerlángja), a női Jeszód, a női Hold. A Bevezetés a 20-ik oldalon kezdődik, s a 20-ik személy a női Malkút, a női Föld: Szűz Mária. Ő a csoda (Renum20) és az ablak (.20), akin keresztül be lehet tekinteni a mennyeknek országába, s el lehet jutni az Istenlátásra, már most is midőn a Föld még itt lent van, a Mély Kútban. Szűz Mária mennybevitelének dogmája pedig tágabb értelemben az egész Élő Föld mennybevitelét jelenti az Életfán való fölemeléssel egészen a Keterig, ahol is a Föld Keterföld lesz, s megvalósul az Élő Szentkorona örök uralma. "Az örök boldogság megszerzése" (624) így lehetséges, vagyis a Föld Mennybevitele által. "Isten országának megteremtése" (.624) így lesz meg a "Szentlélek + Szűz Mária" (.624) násza által, illetve a keter szintjén lévő "Szent István + Boldog Gizella" (.624) násza által. A Teremtés végén így áll és él újra a Magyar Királyság. A Bevezető a 25ik oldalon végződik, s a 25 a Hold és a Föld igazságszáma. Ezek egymásban látják, mint ablakokon keresztül az Isten Birodalmát, a Magyar Birodalmat. A Föld És a Hold mennybevitele együtt történik, s ehhez fontos az a belátás, hogy a modern tudomány által leírt világegyetem mind a Holdalatti világ, csupán káprázat. A Holdon túl igazából Isten országa van. Ez a belátás, vagyis Arisztotelész és Szent Tamás kozmológiájának az elfogadása alapvető a Föld (Szűz Mária) és a Hold (Mária Magdolna) mennybevitele szempontjából. E két Mária (.58) együtt (116)= 2.58) "Ariadné fonala" (.116), ahol is Ariadné mintegy Mária Magdolna. Ő a 18-as, aki lényegében a világfeletti világ, a lehetséges világok legjobbika, a rejtett menny, az igazi Krisnalóka, a földi mennyország. Sathya Sai Baba pedig lényegszerűen a 18-dimenziós metatérben lakozik, s itt a Földön 81-szeresen van jelen, s a Holdpecsétben az első 81 szám van elrendezve úgy, hogy a sorok az oszlopok és az átlók összege 369, vagyis a Renum11 (.369) és "a Szabadító Isten" (.369) igazságszáma. A Hold így Sai Baba tevékenysége által az Igazságot (Sathya), vagyis a Renum11-et eleveníti meg.

Isten mibenlétét az első fejezet adja meg. Ez Istenről szól, cím szerint is, s ez a fejezet a 26-ik oldalon kezdődik és a 33-ik oldalon végződik. S ez azt mondja, hogy Allah (.26) Lélek (.33), mégpedig a Szentlélek, aki férfi minőségében egyúttal Szent Szellem. Ez a Lélekmadár: Síva, aki fordítva avis, vagyis latinul: madár. A madár pedig nagyon fontos, hiszen minden dráma madárrá válik a szent permutációban. A 3-ik stáció alatt dráma van, s a madár a 3-ik stáció után jelenik meg. A nagy átalakulás, midőn a dráma átváltozik madárrá, a harmadik stációban megy végbe. Végül is a dráma lényege a magánvaló, fogoly madár. S Pio atya a magyarokról (madarakról) írva erről az átváltozásról írt. Ez a madár név szerint a Turul, akit lehet galambként és sólyomként is ábrázolni, de lényegében Ő a mitológiai Főnix madár, a Tűzmadár, a Szerelem Madara.

A második fejezet a 34-ik oldalon kezdődik és a 43-ik oldalon végződik. A Renum34 címszava: szám, a Renum43 címszava pedig: titok. S "Mi az Én?" (.140) Maga a Titok (.140). S mivel Isten: Én = Én: Világ (vagyis az Én a világ és az Isten mértani közepe), ezért a világ közepén az Én (Nagy Én) van, az Én (Nagy Én) közepén pedig az Isten. Isten tehát Titok a Titok belsejében, Én az Énben: Én-Én (26): Allah (.26). S Allah németül bin (.26) vagyis vagyok, s egyúttal Ich-Ich (Én-Én). A 34 Buddha (.34) aki végül is "Allah maga (.43). Ezért aki eléri a nirvánát Jézus ikertestvérségének a megvalósításában, vagyis aki nirvánában van, az egy lett Allahhal, igazi szúfi (bölcs) lett.

A Műben a Fordulópont, a 3-ik stáció a 14-ik fejezetben van leírva, mely a 159-ik oldalon kezdődik, és a 169-ik oldalon végződik. A 159 a Jelenpont (.159), a jelenvalólét szellemszikraatomja (Mani), s a Tű fokán, a nincskapun az mehet át, aki belelényegül önnön szellemszikraatomjába. Így ez a szellemszikraatom, a Jelenpont (.159) a váltó (.169). S Kukoricza Jancsi is a mű 169-ik versszakában kapja meg az üdvözülést hordozó János vitéz nevet a francia királytól. Az életfán pedig a 169 a keter (az első szefira), a Tiferet (a 6-ik szefira) és a jeszód (kilencedik szefira) egysége, s középen ezek vannak fölötte a Malkútnak, a Mély Kútnak. Tehát a (gyémánt)szellemszikraatom a Váltó (.169). Heller: Bibliai szimbólumok - számszimbolika című művében pedig a 14-ik címszó (és szimbólum): Bemerítés, keresztség: halálba menni, meghalni. A 14 így mintegy az endúrát jelöli meg, s a héber záháb (arany) számértéke is a héber kódban: 14. Itt tehát az aranyhalálról van szó, mely semmi szín alatt nem a közönséges halál. Az elragadtatás megvalósulásához ezt a halált kell realizálni, vagyis az egó halálát. Az elragadtatás egy óriásugrás, melyet a matematikában és a kvantumelméletben a Dirac-delta szimbolizál, mely egy funkcionál, s melynek értéke minden nem-zérus pontban nulla, a nullánál pedig végtelen, integrálja pedig a mínusz végtelentől a plussz végtelenig: 1. Ahhoz, hogy a Végtelenbe ugorhassunk, Élő Nullává, ÉN-né kell válnunk, s az egót meg kell fordítanunk, hiszen az egó a kifordított (viparjaja) Én, melyet az Énnel együtt Petőfi Sándor: Halhatlan a lélek című verse ábrázolja is, azzal, hogy az én szó e versben éppen a vers közepén van, s a 24-ik szó, mely hátulról nézve a 16-ik szó, s a 24 az én, a 16 az egó igazságszáma. A lényeg tehát itt az, hogy a megváltó aranyhalál "a Dirac-delta realizációja" (.311). A tanítvány ezzel "kilép a bűnvalóságból" (.311), s egyúttal képes "belépni a hitvalóságba" (.311).

A Mű 15-ik fejezete a 4-ik stáció leírása. Ez a fejezet a 170-ik oldalon kezdődik és a 180-ik oldalon végződik. Ennek rövid jelentése: Messiás (.170) "itt a Földön" (.180) mégpedig rendszerként, a messiásrendszerként, mely rendszer gazdái az 1-ik és a 87ik személyek, akik együtt a megváltó igazságszámát adják ki. A Messiásrendszer (.429) annyi mint "Isten az Igazságban" (.429), Síva Názáreti Jézusban. Ezért a Messiásrendszer alapművei az Elvek Bibliája és az Istenemberré-válás, alapkódjai pedig a Renum11 (igazság), a Renum77 (lényeg), a Renum788 (tudat) és a Renum87 (lét), a Renum53 (Isten) és a Renum1 (nap). Jézus gematriája a renum11, Varga Csaba gematriája pedig a Renum87. S a Sathya szó egyszerre jelent igazságot és létet, sőt lényeget és tudatot is, s még az Isten és a nap is ide gondolható.

A Mű 16-ik fejezete a 181-ik oldaltól a 191-ik oldalig terjed, s címe: A szeretetcsalád szentsége. Ennek lényege: Jézus (.181) vagyok (.191). Hiszen a szeretetcsaládban mindenki krisztustestben van, eleven testben, mely Jézus teste, a menyegzői ruha. Itt mindenki Jézus ikertestvérének számít, s így az Atya édesgyermekének. A Messiásrendszer a szeretetcsaládban teljesedik ki, hiszen akik egyek Jézussal, azok messiások, igazi megváltók mind maguk, mind a többiek számára. A messiásrendszer magát a Létet akarja nyerő pozícióba hozni, olyan Létet akar előteremteni, mely lét érti saját magát, s a hozzá tartozó személyek, minthogy létértésben vannak, boldogok és örömmel teljesek, mivel elnyerték az üdvöt. S Martin Heidegger központi gondolata, koncepciója nem más, mint a Létmegértés, ami egyúttal Istenlátás, vagyis az ideák látása. A lényeg "a megszabadító gondolat" (361) felfedezése és artikulációja egy igazán eredeti filozófiában. A Messiásrendszernek ez a filozófia a vezérlőrendszere, s a Rendszer lovagjainak elsősorban ezt a Filozófiát kell kötetlen megbeszéléseikben felfedezniük.

A megszabadító gondolat pedig elsősorban is ez: "A megváltás közel!" (.361). Isten: az R (Realitás) minden személy igazi mivoltához végtelen közel van, s ezt modellezi a Q+x rendszer. E modellben a Q a racionális számok halmaza (csoportja), a Q+x-ek pedig a Q mellékosztályai, eltoltjai a valós számok (R,+) csoportjában. A Q+x modell központi eleme az eredeti filozófiának, hiszen mindenkivel megérteti eredeti metafizikai léthelyzetét, s azt, hogy eredetében, az Isteni Szeretetteljességben, a Plerómában, teljes egységben volt Istennel, de eredetileg a Q-val, az Istenatyával, s csak rejtetten magával az Istennel. A Teremtés csak is azért van, hogy végül is teljes és aktuális egységre jusson minden lény, minden mellékosztály az Istennel, az R-rel. Lehet, hogy most az elidegenedés terepén járunk, s el vagyunk idegenedve a Léttől, de eredetünk szerint, s valójában most is abszolút Létközeliek vagyunk. Nem kell mást tennünk, mint az Istenhez való végtelen közelségünket igazán megértsük, s azt, hogy alapvetően nem a bűneink miatt vagyunk bukott állapotban, hanem darma, vállalás miatt, s ha ezt megértjük, nem kárhoztatjuk tovább magunkat vélt bűneink miatt, s ebben az önmegbocsájtási folyamatban a bűn fantomja megsemmisül, s ezzel együtt a különböző testi és lelki fájdalmak is elapadnak, mivel már nincs hordozójuk a tudatban. Így "Nincsen már gonosz" (361) és "Nincs többé gonosz" (361), s ennélfogva a megváltás valóssá változott. Meg kell értenünk, hogy nincs többé gonosz, ha az elmondottak szerint jól megértjük, hogy a megváltás valóban közel van, abszolút közel, közelebb, mint tapasztalati énünk igazi Énünkhöz: az Istenhez. Ha mindezeket jól és igazán megértjük, akkor a Megváltás, az Örök aranykor sem lesz már időben távol, s minél jobban megértjük, hogy a megváltás közel, az időbeli tényleges megváltás, s a Messiás Országa is egyre közelebb kerül.

A Mű végkifejlete az utolsó, 20-ik fejezet, mely a 218-ik oldalon kezdődik és a 229-ik oldalon végződik. A lényeg itt: a szerelem (.218) "halhatlan valami" (.229). Ez utóbbi kifejezés Petőfi Sándor: Halhatlan a lélek című versének első és utolsó szavának összeolvasásából lett. A halhatlan valami maga a lélek, mely lényege szerint szerelemben él, örök létszerelemben.

impresszum
korábbi számok
partnerek
elérhetőségek
hang be/ki
impresszumkorábbi számokpartnerekelérhetőségekhang ki/be